ALGEMENE VOORWAARDEN

Click here for English version

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten.
 3. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten is een maatschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
 4. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 6. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 7. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten zal in beginsel haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De hoogte ervan zal door Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten in redelijkheid worden vastgesteld.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de B.T.W. Kosten die Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. Een percentage van 7% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals, papier, porti, telefoon, fax, kopieer en E-mail kosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten. Hendriksen & Muhren Strafrecht Advocaten verwijst hierbij naar de Verordening op de advocatuur.
 9. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per kwartaal voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd. Hendriksen & Muhren Strafrecht Advocaten verwijst hierbij naar de Verordening op de advocatuur.
 11. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 12. Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 13. De rechtsverhouding tussen Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Holland.