KLACHTENREGELING

Klachtenregeling Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten 

Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten doet er alles aan om haar klanten zo zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn en de best mogelijke resultaten te bereiken. Indien u onverhoopt toch ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie van Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten, dan verzoeken wij u deze klacht te richten aan de desbetreffende advocaat, of de klachtenfunctionaris S.J. van Galen. In overleg zal dan zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht worden. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. Interne klachtenprocedure

1.1.      Indien een cliënt(e) een klacht heeft zorgt de klager ervoor dat deze klacht binnen een redelijke termijn na het voorgekomen geval kenbaar is gemaakt bij Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten

1.3.      De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de desbetreffende advocaat of bij de klachtenfunctionaris.

1.4.      Wanneer een cliënt(e) het kantoor benadert met een klacht dan worden de desbetreffende advocaat en de klachtenfunctionaris daarvan direct in kennis gesteld.

1.5.      De betrokken advocaat tracht op korte termijn gezamenlijk met de cliënt(e) tot een oplossing te komen.

 • De klachtenfunctionaris oordeelt of hij zelf contact onderhoudt met cliënt(e).
 • Indien de klacht gericht is tegen de heer mr N. Hendriksen, mr. J.T.H.M. Mühren of mr. S.J. van Galen zal een kantoorgenoot worden geraadpleegd.
 • De klacht dient binnen een redelijke termijn na de indiening van de klacht afgehandeld te zijn.
 • De beslissing op de klacht na overleg met de klachtenfunctionaris zal op schrift worden gesteld en toegezonden worden aan cliënt(e).
 • Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
 • Wanneer in het contact met de cliënt(e) de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. Analyse en bespreking

2.1.      Het dossier van de klacht blijft onder het beheer van de klachtenfunctionaris.

 • De klachtenfunctionaris bereidt 1 keer per jaar een vergadering voor waarin klachten worden besproken en draagt punten aan ter verbetering en ter voorkoming van dergelijke klachten.
 • De te nemen maatregelen worden op schrift gesteld en op kantoor aan een ieder toegezonden.

 

 1. Geschillencommissie Advocatuur
  • Uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten op de klacht met daarin de beslissing, kunt u bij ontevredenheid een klacht indienen bij de Geschillencommissie.
 • Cliënt(e) zal door de klachtenfunctionaris in de schriftelijke beslissing op de klacht gewezen worden op de mogelijkheid de klacht aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 • De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt(e) wordt aangebracht.
 • Bij de secretaris van de Geschillencommissie kunt u desgewenst het actuele reglement opvragen.
 • Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 • Voor meer informatie betreffende de Geschillencommissie Advocatuur:

http://www.advocatenorde.nl/algemeen/problemen_met_uw_advocaat.asp

http://www.advocatenorde.nl/public/file/PDF/reglement_geschillencie_advocatuur.pdf

http://www.advocatenorde.nl/public/file/PDF/klachten_geschillen-HR.pdf